Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         Obec Moravský Svätý Ján, zast. starostom Antonom Emrichom

Druh a počet drevín:  topoľ 1 ks, pajaseň žliazkatý 1 ks, porast agát biely

                                       orech kráľovský 1 ks

Pozemky v k.ú. Moravský Svätý Ján:  82/7,  889/1

Dátum doručenia žiadosti: 11.10.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  18.10.2022

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         IFN Team s.r.o.

Druh a počet drevín:  topoľ  5 ks

Pozemok v k.ú. Sekule:   „C“ 365

Dátum doručenia žiadosti: 14.07.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  22.07.2022