Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Sekule.

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 1/2019

Obec Sekule oznamuje v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že prerokovanie návrhu Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č.1/2019 sa uskutoční v termíne od 16.1. 2020 do 17.2. 2020.Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční dňa 5.2. 2020… Čítať viac

Zverejnené 21.1.2021 - 7.5.2021

Obchodná verejná súťaž – odpredaj bytu

OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti za týchto podmienok: I. Predmet obchodnej verejnej súťaže Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj 1-izbového bytu, byt č. 2 v bytovom dome č.… Čítať viac

Zverejnené 21.1.2021 - 7.5.2021

obchodná verejná súťaž – prenájom nebytového priestoru

OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti za týchto podmienok: I. Predmet obchodnej verejnej súťaže Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nebytového priestoru časti budovy súpisné číslo 153 na p.č. 261/4,… Čítať viac

Zverejnené 21.1.2021 - 7.5.2021