Preskočiť na obsah

Základná umelecká škola Sekule

Základná umelecká škola Sekule vznikla v roku 2006 a zriaďovateľom školy je Obec Sekule. Sídlo ZUŠ sa nachádza na 2. poschodí v budove Základnej školy Sekule a pozostáva zo 7 tried, vrátane Koncertnej sály.
Žiaci ZUŠ Sekule sú deti z obce Sekule, ale i okolitých obcí- Moravský Svätý Ján, Borský Svätý Jur, Závod, Veľké Leváre. V školskom roku 2022/2023 navštevuje ZUŠ okolo 200 žiakov.

Od roku 2011 funguje v obci Sekule letný denný výtvarný tábor „Vyfarbi si leto“, ktorý počas letných prázdnin zabezpečuje bohatý program približne 30 deťom v dvoch týždňových turnusoch. Program okrem tvorenia v Kultúrnom dome Sekule zahŕňa aj tvorbu priamo v prírode, športové aktivity, kolektívne hry, maľovanie na tvár a iné. Deti z obce si môžu vyskúšať netradičné techniky, zažiť nové zážitky a zmysluplne tráviť svoj voľný čas počas letných prázdnin.
V roku 2015 vznikla pod vedením pedagóga HO Františka Kaderu kapela Little rockers, ktorá mala okrem neho 8 členov z radov žiakov a má za sebou dva veľké koncerty a viacero menších vystúpení napr. na Malackej šošovici.

Škola poskytuje rôzne stupne umeleckého vzdelávania: prípravné štúdium, základné štúdium a štúdium pre dospelých.

Prípravné štúdium je určené pre deti predškolského veku od 5 rokov, v hudobnom odbore pre žiakov 1. ročníka ZŠ.

Základné štúdium je rozdelené na  I. a II. stupeň a podľa stupňa dosiahnutého umeleckého vzdelania sa I. stupeň delí na 1. časť- primárne umelecké vzdelanie (1.-4. ročník) a 2. časť- nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (5.-9. ročník). II. stupeň základného štúdia je určený pre žiakov nad 15 rokov, ktorí už študujú na strednej škole.

Zápis do ZUŠ je podmienený úspešným vykonaním talentovej skúšky. Jednotlivé stupne štúdia sú ukončené absolventskou skúškou a výstavou alebo koncertom. Vzdelávací program školy sa pridržiava Štátneho vzdelávacieho programu, rámcových učebných plánov, učebných osnov a štandardov. PRIHLÁŠKY do ZUŠ sa dajú podať prostredníctvom formuláru na www.zussekule.sk

V súčasnosti má škola nasledovné umelecké odbory:

Výtvarný odbor:
Vo výtvarnom odbore žiaci získavajú vedomosti a zručnosti v základných výtvarných disciplínach: kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, dekoratívne činnosti, ale i v rôznych netradičných výtvarných technikách. Vyučovanie výtvarného odboru prebieha formou kolektívneho vyučovania raz týždenne v blokoch (3×45 minút- ZŠ, ŠPD a 2×45 minút PŠ). Pedagógovia výtvarného odboru uplatňujú nové prístupy v edukácii výtvarnej výchovy s ohľadom na súčasné tendencie vo výtvarnom umení. Starší žiaci a dospelí tiež nadväzujú na tvorbu štúdiom teórie a dejín umenia, kde sa kladie dôraz na prepojenie teórie s praxou. Minimálne dvakrát ročne žiaci výtvarného odboru navštevujú výstavy a exkurzie v Bratislave- výstavy v Slovenskej národnej galérii, Kunsthalle Bratislava, Bienále ilustrácií Bratislava, výstavy počas Mesiaca fotografie a tiež Dni otvorených dverí na umeleckých stredných školách.
Pre záujemcov o štúdium na stredných umeleckých školách je možnosť prípravy na talentové skúšky. Naši bývalí žiaci boli zatiaľ všetci úspešní a študujú na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave s vynikajúcimi výsledkami.
Žiaci výtvarného odboru sa zúčastňujú v priebehu školského roka viacerých výtvarných súťaží, v ktorých sa im darí v okresných, ale i celoslovenských kolách, napríklad Vesmír očami detí, Európa v škole, Vianočná pohľadnica, súťaž mladých návrhárov Model Senica, Talentárium Zdenky Briatkovej Bojnice, Kto nás chráni a veľa ďalších.
ZUŠ disponuje dvoma veľkými, kvalitne vybavenými ateliérmi.

Pedagógovia výtvarného odboru:

 • Mgr. Ľubica Mrázová
 • Mgr.art Lenka Balleková
 • Mgr. Elena Poľanská


Hudobný odbor
V hudobnom odbore je možnosť štúdia viacerých predmetov v oddeleniach strunových nástrojov, dychových nástrojov, klávesových nástrojov a spevu. Vyučovanie hudobného odboru prebieha formou individuálneho vyučovania dvakrát do týždňa nástroj a 1 vyučovaciu hodinu v týždni zahŕňa aj hudobná náuka, vo vyšších ročníkoch pribúdajú hodiny komornej hry, štvorručnej hry na klavíri alebo hry v súbore.
Žiaci hudobného odboru majú – ak to situácia dovolí – možnosť prezentovať sa koncertami. Veľký koncert pre verejnosť organizujeme v 1. polroku ako Vianočný alebo Adventný koncert a jedenna konci školského roka ako Záverečný alebo Absolventský koncert. V priebehu roka žiaci hrajú tiež pre okolité materské školy, základné školy, školský klub detí na výchovných koncertoch alebo pri rôznych príležitostiach priamo v obci pre dôchodcov, ku Dňu matiek, v Domove sociálnych služieb a podobne. V prípade že situácia nedovoľuje verejné prezentácie, vytvárame pre divákov a poslucháčov online koncerty, prístupné na internete.
V sídle ZUŠ máme vlastnú Koncertnú sálu, kde prebieha väčšina koncertov a v súčasnosti na našej škole vyučujú kvalitní hudobníci, ktorí sú sami umelecky činní, čo dokazujú na vynikajúcich Učiteľských koncertoch, kde vystupujú so svojimi hosťami a poskytujú tak nielen kultúrny zážitok nám divákom, ale zároveň motivujú svojich žiakov v napredovaní v hre na hudobný nástroj.

Pedagógovia hudobného odboru:

 • Mgr. Katarína Balanová – flauta, klavír, HUN
 • Gabriel Kudry – klavír, kontrabas
 • Adam Machač – husle,
 • Patrik Kudry, Dis.art – husle, gitara
 • Bc. Veronika Kopečková – husle, klavír
 • Jozef Ragan, lic. – bicie nástroje
 • Peter Skala, Dis.art – dychové nástroje, klavír, HUN
 • Karolína Bui Duc Valachovičová, Dis.art – cimbal, klavír, spev
 • Michal Čas – akordeón
 • Barbora Sláčiková – dychové nástroje, HUN

COVID

Škola aj počas zhoršenej epidemiologickej situácie poskytuje žiakom najlepšie možné vzdelávanie prostredníctvom dištančného vzdelávania. Okrem bezpečnosti a zdravia detí je pre nás prvoradé ich vzdelanie a udržanie kontaktu s umením aj počas pobytu v domácom prostredí, preto sa o to snažíme najlepším spôsobom, aký je v našich možnostiach.


V Základnej umeleckej škole Sekule sídli aj občianske združenie ZUŠ Sekule- umenie pre radosť, ktoré spolupracuje s pedagógmi, žiakmi a rodičmi pri organizovaní podujatí a skvalitňovaní výchovno- vzdelávacieho procesu. OZ je príjemcom 2 % z daní a zúčastňuje sa viacerých grantových výziev. IBAN  SK61 5600 0000 0092 6318 5001

ZUŠ Sekule kontaktné údaje:

ul. 4.apríla 119, 908 80 Sekule
+421 917 241 078, riaditeľstvo@zussekule.sk
www.zussekule.sk
https://www.facebook.com/zussekule