Základná umelecká škola

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Základná umelecká škola
908 80 Sekule 119

mobil: 0915 081 053
e-mail: zus.sekule@gmail.com

Aktuálne fotografie a informácie nájdete na FB stránke Základna umelecká škola Sekule

Na príprave webovej stránky ZUŠ sa pracuje.

Základná umelecká škola Sekule vznikla v roku 2006 a zriaďovateľom školy je Obec Sekule. Sídlo ZUŠ sa nachádza na 2. poschodí v budove Základnej školy Sekule a pozostáva zo 7 tried, vrátane Koncertnej sály.
Žiaci ZUŠ Sekule sú deti z obce Sekule, ale i okolitých obcí- Moravský Svätý Ján, Borský Svätý Jur, Závod, Veľké Leváre. V školskom roku 2015/2016 navštevuje ZUŠ okolo 200 žiakov, z toho 135 výtvarný odbor a 70 hudobný odbor, keďže viaceré deti navštevujú obidva odbory,jedná sa o cca 170 rôznych žiakov.

Škola poskytuje rôzne stupne umeleckého vzdelávania: prípravné štúdium, základné štúdium a štúdium pre dospelých.

Prípravné štúdium je určené pre deti predškolského veku od 5 rokov a v hudobnom odbore pre žiakov 1. ročníka ZŠ.

Základné štúdium je rozdelené na I. a II. stupeň a podľa stupňa dosiahnutého umeleckého vzdelania sa I. stupeň delí na 1. časť- primárne umelecké vzdelanie (1.-4. ročník) a 2. časť- nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (5.-9. ročník). II. stupeň základného štúdia je určený pre žiakov nad 15 rokov, ktorí už študujú na strednej škole.

Zápis do ZUŠ je podmienený úspešným vykonaním talentovej skúšky. Jednotlivé stupne štúdia sú ukončené absolventskou skúškou a výstavou alebo koncertom. Vzdelávací program školy sa pridržiava Štátneho vzdelávacieho programu, rámcových učebných plánov, učebných osnov a štandardov.

V súčasnosti má škola nasledovné umelecké odbory:

Výtvarný odbor:
Vo výtvarnom odbore žiaci získavajú vedomosti a zručnosti v základných výtvarných disciplínach: kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, dekoratívne činnosti, ale i v rôznych netradičných výtvarných technikách. Vyučovanie výtvarného odboru prebieha formou kolektívneho vyučovania raz týždenne v blokoch (3×45 minút- ZŠ, ŠPD a 2×45 minút PŠ). Pedagógovia výtvarného odboru uplatňujú nové prístupy v edukácii výtvarnej výchovy s ohľadom na súčasné tendencie vo výtvarnom umení. Starší žiaci a dospelí tiež nadväzujú na tvorbu štúdiom teórie a dejín umenia, kde sa kladie dôraz na prepojenie teórie s praxou. Minimálne dvakrát ročne žiaci výtvarného odboru navštevujú výstavy a exkurzie v Bratislave- výstavy v Slovenskej národnej galérii, Kunsthalle Bratislava, Bienále ilustrácií Bratislava, výstavy počas Mesiaca fotografie a tiež Dni otvorených dverí na umeleckých stredných školách.
Pre záujemcov o štúdium na stredných umeleckých školách je možnosť prípravy na talentové skúšky. Naši bývalí žiaci boli zatiaľ všetci úspešní a študujú na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave s vynikajúcimi výsledkami.
Žiaci výtvarného odboru sa zúčastňujú v priebehu školského roka viacerých výtvarných súťaží, v ktorých sa im darí v okresných, ale i celoslovenských kolách. Zo všetkých spomeňme Vesmír očami detí, Európa v škole, Vianočná pohľadnica, súťaž mladých návrhárov Model Senica, Talentárium Zdenky Briatkovej Bojnice, Kto nás chráni a veľa ďalších.
Práce našich žiakov môžete vidieť v priestoroch ZUŠ, kde výstavy obmieňame väčšinou raz mesačne a počas Sekulského jarmoku remeselníkov v Kultúrnom dome Sekule inštalujeme veľkú koncoročnú výstavu žiackych prác, kde môžu návštevníci vidieť pestrú paletu techník a tém, vytvorených všetkými vekovými kategóriami.
Taktiež naši pedagógovia sa naďalej vzdelávajú vo svojom odbore formou kontinuálneho vzdelávania a účasťou na metodických stretnutiach a seminároch k výstavam.

Pedagógovia výtvarného odboru:

  • Mgr. Elena Sedláková- riaditeľka školy
  • Mgr. Ľubica Mrázová


Hudobný odbor
Na hudobnom odbore je možnosť štúdia viacerých predmetov: hra na klavíri, gitare, akordeóne, na husliach, zobcovej sopránovej flaute, klarinete, saxofóne a na bicích nástrojoch; spev.
Vyučovanie hudobného odboru prebieha formou individuálneho vyučovania dvakrát do týždňa nástroj a 1 vyučovaciu hodinu v týždni zahŕňa aj hudobná náuka, vo vyšších ročníkoch pribúdajú hodiny komornej hry, štvorručnej hry na klavíri alebo hry v súbore.
Žiaci hudobného odboru majú možnosť prezentovať sa koncertami- veľký koncert pre verejnosť organizujeme v 1. polroku ako Vianočný alebo Adventný koncert a na konci školského roka ako Záverečný alebo Absolventský koncert. V priebehu roka žiaci hrajú pre okolité materské školy, základné školy, školský klub detí na výchovných koncertoch alebo pri rôznych príležitostiach priamo v obci pre dôchodcov, ku Dňu matiek, v Domove sociálnych služieb a podobne.
V sídle ZUŠ máme aj Koncertnú sálu, kde prebieha väčšina koncertov a v súčasnosti na našej škole vyučujú kvalitní hudobníci, ktorí sú sami umelecky činní, čo dokazujú na vynikajúcich Učiteľských koncertoch, kde vystupujú so svojimi hosťami a poskytujú tak nielen kultúrny zážitok nám divákom, ale zároveň motivujú svojich žiakov v napredovaní v hre na hudobný nástroj.
V roku 2015 vznikla pod vedením pedagóga HO Františka Kaderu kapela Little rockers, ktorá má okrem neho 8 členov z radov žiakov a má za sebou dva megakoncerty a viacero menších vystúpení napr. na Malackej šošovici. V repertoári má niekoľko známych piesní rôznych žánrov.

Pedagógovia hudobného odboru:

  • Mgr. Veronika Emrichová – hudobná náuka 1.-3. roč. 1. časť; prípravná hudobná výchova; hra na akordeóne
  • Mgr. Beáta Hrubošová – hra na husle, gitaru; spev
  • Gabriel Kudry – hra na klavír; korepetície
  • Patrik Kudry, dis. Art. – hra na husle, gitaru
  • lic. Jozef Ragan, dis. Art. – hra na bicie nástroje
  • Barbora Sláčiková, dis. Art. – hra na zobcovú flautu, klarinet; hudobná náuka 1.- 5. roč. 2. časť
  • Karolína Valachovičová – hra na cimbal; hudobná náuka 4. ročník 1. časť


V Základnej umeleckej škole Sekule sídli aj občianske združenie ZUŠ Sekule- umenie pre radosť, ktoré spolupracuje s pedagógmi, žiakmi a rodičmi pri organizovaní podujatí a skvalitňovaní výchovno- vzdelávacieho procesu. OZ je príjemcom 2 % z daní a zúčastňuje sa viacerých grantových výziev.
Od roku 2011 funguje v obci Sekule letný denný výtvarný tábor „Vyfarbi si leto“, ktorý počas letných prázdnin zabezpečuje bohatý program približne 30 deťom v dvoch týždňových turnusoch. Program okrem tvorenia v Kultúrnom dome Sekule zahŕňa aj tvorbu priamo v prírode, športové aktivity, kolektívne hry, maľovanie na tvár a iné. Deti z obce si môžu vyskúšať netradičné techniky, zažiť nové zážitky a zmysluplne tráviť svoj voľný čas počas letných prázdnin.
V priebehu roka ZUŠ Sekule spolupracuje so Základnou školou Sekule, MŠ Sekule, MŠ Moravský Svätý Ján, ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur, ZŠ s MŠ Veľké Leváre a s Knižnicou v Moravskom Svätom Jáne a taktiež s rodičmi žiakov.
Základná umelecká škola Sekule je teda inštitúciou zabezpečujúcou kvalitné umelecké vzdelanie, podnecujúcou zmysluplné trávenie voľného času detí, poskytujúcou prevenciu patologických javov a neduhov v spoločnosti a zároveň významným pilierom kultúry v obci.

Realizácia projektu Oživujeme tradície-zo srdca utkané

Počas posledných prázdninových dní sa v Základnej umeleckej škole Sekule konal workshop, organizovaný občianskym združením ZUŠ Sekule – umenie pre radosť, ktorý bol podporený sumou 1300 eur od Nadácie VÚB.

Zmyslom projektu bolo prehĺbiť záujem detí u nás v obci o ľudové tradície a doležitosť ich zachovávania v dnešnom svete. Bol zameraný na tkáčske remeslo, ktoré bolo v minulosti bežne rozšírené. Cieľom bolo tiež prehlbovať záujem o históriu a pochopiť hodnotu ľudskej práce, porovnať aký rozdiel bol v tom, keď si v minulosti museli ľudia oblečenie, koberce a iné veci bežnej potreby sami utkať a v súčasnosti, kedy vačšina oblečenia vzniká masovo, v krajinách nám vzdialených. Projekt otvoril zaujímavé hodnotové otázky, nebezpečenstvo detskej práce, ekologické aspekty výroby oblečenia- znečisťovanie, plytvanie pitnou vodou…

Na realizácii projektu sa osobne zúčastnila zamestnankyňa Všeobecnej úverovej banky slečna Silvia Špinárová, ktorá pomáhala deťom s tkaním a dôchodkyne z našej obce, ktoré deťom predali priame skúsenosti s tkaním v minulosti. Rozhovory s nimi boli zaujímavé a podnetné.

Worshopu sa zúčastnili deti z našej obce – žiačky Základnej ueelckej školy Sekule vo veku od 10-14 rokov. Vyskúšali si tkanie na skladacích tkáčskych stavoch, stave s pevným listom, stužkovom stave. kolíkovom stave a tkáčskych rámoch. Vyrobili si šály, malé obrusy, koberec, náramky a iné výtvarne a remeselne zaujímavé doplnky. Táto aktivita sa u nich stretla s veľkým nadšením a chceli by sme získané tkáčske náčinie použiť aj na ďalších workshopoch pre žiakov, verejnosť, využiť ich i na našom Sekulskom jarmoku remeselníkov.

Som veľmi rada, že sa nám podarilo zmysluplne využiť voľný čas počas letných prázdnin a ďakujeme Nadácii VÚB za poskytnutie grantu a verím, že sa nám aj naďalej bude dariť v zlepšovaní a skvalitňovaní našich podmienok a budeme neustále prinášať nové možnosti a zážitky nielen pre žiakov ZUŠ, ale všetkých obyvateľov našej obce.

Mgr. Elena Sedláková, riaditeľka ZUŠ Sekule a štatutárny zástupca OZ ZUŠ Sekule – umenie pre radosť

ZUŠ ZÍSKALA GRANT OD NADÁCIE VÚB

Občianske združenie ZUŠ Sekule-umenie pre radosť sa v novembri zúčastnilo výzvy na získanie grantu od Nadácie VÚB so svojím projektom Oživujeme tradície-zo srdca utkané. Projekt bol úspešný a získal od nadácie finančné prostriedky na realizáciu vo výške 1300 eur.

Zmyslom projektu, ktorý sa bude realizovať počas výtvarného denného tábora v mesiaci júl 2016 je podnietiť u detí v našej obci záujem o ľudové tradície a dôležitosť ich zachovávania v dnešnom svete. Projekt sa opiera predovšetkým o tkáčske remeslo, ktoré bolo v minulosti bežne rozšírené. Výstupom tohto projektu je nielen výroba tkaných výrobkov, ale aj debata so staršími obyvateľmi o tom, ako tkanie prebiehalo v minulosti a ich pomoc deťom pri samotnom tkaní. Cieľom je prehlbovať záujem o históriu, uchovávanie tradícií; pestovať národnú hrdosť a naučiť deti,ako sa dá zmysluplne tráviť voľný čas; podporovať medzigeneračnú spoluprácu detí a starších spoluobčanov a pochopiť hodnotu ľudskej práce.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo uspieť v konkurencii iných výborných projektov a už teraz sa tešíme na samotnú realizáciu projektu a budeme sa tešiť akejkoľvek podpore a pomoci z radov verejnosti.

Mgr. Elena Sedláková OZ ZUŠ Sekule-umenie pre radosť

Zverejnené 3. decembra 2020.
Upravené 14. apríla 2021.