Kanalizácia

Nahlasovanie poruchy kanalizácie

Žiadosť o povolenie pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka)

Protokol o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v obci Sekule

Dôležité informácie

Prevádzkový poriadok kanalizácie

Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou – Domácnosti