Preskočiť na obsah

Matričné

Čestné prehlásenie: rtf. pdf.

Splnomocnenie: rtf. pdf.

Stavba a životné prostredie

Malý zdroj znečistenie ovzdušia – žiadosť o vydanie súhlasu: rtf. pdf.

Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove: doc. pdf.

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú tlakovú splaškovú kanalizáciu v obci Sekule: doc. pdf.

Ohlásenie drobnej stavby: docx. pdf.

Ohlásenie stavebnej úpravy: rtf. pdf.

Vyhlásenie stavebného dozoru: rtf. pdf.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: rtf. pdf.

Daňové

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje / Poučenie: pdf. pdf.

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje: pdf