Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Sekule v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Sekule. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 250.- € mesačne.

Prílohy

Popis

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod ponúka na prenájom nehnuteľný majetok – stavby:

vodná nádrž Studená voda I (Tomky I) a vodná nádrž Studená voda II (Tomky II), nachádzajúce sa v katastrálnom území Borský Svätý Jur a vodná nádrž Petrova Ves, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Petrova Ves. Predmetom prenájmu budú vodné nádrže ako celok, bez hrádzí a výpustných objektov. Účelom prenájmu bude výlučne extenzívny chov rýb ako podnikateľský zámer.

Prenájom uvedeného majetku sa uskutoční formou verejného výberu uchádzača.

Záujemcovia o prenájom uvedeného majetku sa môžu písomne prihlásiť do 27.6.2022 na adresu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Povodie Dunaja, odštepný závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava. Všetkým prihláseným budú rozposlané podmienky účasti na verejnom výbere uchádzača o prenájom majetku štátu. Bližšie informácie súvisiace s prenájmom ako aj možnosť nahliadnuť do Manipulačných poriadkov jednotlivých vodných nádrží je možné na základe telefonického dohovoru na tel. č.: 0911102344 – Ing. Róbert Macek. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť uvedený prenájom.