Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Sekule je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci obce v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.

Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Sekule
č. 570
908 80 Sekule
IČO: 00682101

Informácie o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z.