Preskočiť na obsah

Štatút obce

Úvodné ustanovenia

1. Štatút obce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce, postavenie
a pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu, spoluprácu obcí, medzinárodnú spoluprácu, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
2. Štatút obce Sekule je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Prvá hlava

§ 1
Postavenie obce

1. Obec Sekule (ďalej len obec) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
2. Územie obce tvorí jeho katastrálne územie. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi1.
3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
4. Obec má právo na svoje symboly, ktorými sú erb obce, vlajka obce, pečať obce a obecné insígnie.
5. Ukladať obci povinnosti alebo obmedzenia možno pri výkone samosprávy len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy2.

§ 2
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a plnením svojich povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo ten, kto je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolené a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 3
Samospráva obce Sekule

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
2. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
3. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromažďovaním obyvateľov obce.
4. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami, politickými hnutiami, občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
5. Na plnenie úloh samosprávy vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.
6. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Druhá hlava

Majetok obce
§ 4

1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
4. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
5. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
6. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
7. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu3 (ďalej len správca). Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať
písomnú formu, inak sú neplatné.
8. Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky, nakladať s ním v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Sekule a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.
9. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon. 4

§ 5

1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

§ 6

1. Za používanie majetku obce možno vyberať miestne dane v súlade s platnou právnou úpravou 5.

§ 7

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sekule a s majetkom štátu, ktorý obec užíva“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Tretia hlava

§8
Financovanie a rozpočet obce

1. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
2. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
3. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v zmysle platných právnych predpisov.
4. Rozpočet obce sa vnútorne delí na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
c) finančné operácie.
5. Pred schválením rozpočtu je rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
6. Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Zmeny rozpočtu schvaľuje obecné zastupiteľstvo ak osobitný predpis neustanovuje inak, s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
7. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do záverečného účtu obce, ktorý obsahuje:
a) údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
8. Pri prerokúvaní záverečného účtu obecné zastupiteľstvo rozhodne o použití prebytku rozpočtu.
9. Obec je povinná vytvárať rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej 10 % z prebytku rozpočtu.

Štvrtá hlava

Orgány obce
§ 9

1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce (ďalej len starosta)
2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa osobitných predpisov6 svoje orgány, ktorými sú:
a) komisie obecného zastupiteľstva,
b) obecný hasičský zbor.
3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je volený na šesť rokov.
4. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon

§ 10
Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach má počet poslancov určený pred voľbami na celé volebné obdobie v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

§ 11
Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov,
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku 5,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
i) určovať plat starostu 7 a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov, činností a účasť v združeniach,
ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodnutie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ to nie je zákonom zakázané.
4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného
zastupiteľstva a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Sekuliach.

§ 12
Starosta obce

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Spôsob voľby upravuje osobitný predpis 8. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.
Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
3. Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
f) uschováva vlajku obce, pečať obce a používa obecné insígnie,
g) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva.
Ak sa domnieva, že prijaté uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše v stanovenej lehote.
4. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia nemôže starosta pozastaviť.
5. Starosta sa môže mandátu kedykoľvek vzdať. Vzdanie sa mandátu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

§ 13
Hlasovanie o odvolaní starostu

1. Obecné zastupiteľstvo
a) vyhlási hlasovanie obce o odvolaní starostu ak:
1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,
2. starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
2. O návrhu podľa ods. 1 písm. a) druhého bodu rozhoduje zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

§ 14

1. V zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6.638,- € ak:
a) poruší nariadenie obce,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
2. Pokuta je príjmom obce.
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do troch rokov od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas, trvanie a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 9.

§ 15
Zástupca starostu

1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť
len poslanec.
2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
3. Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov, ak ho nezvolá starosta.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
5. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa ods. 4 patrí plat podľa osobitného predpisu 7.

§ 16
Hlavný kontrolór obce

1. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po
uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí.
2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného predpisu 10.
3. Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu:
– nakladania a hospodárenia s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
– účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
– hospodárenia s finančnými zdrojmi obce
– príjmov a výdavkov rozpočtu obce
– hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce
– čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
– správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce, účelovo poskytnutých dotácií
b) preveruje:
– tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
– opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci
– možnosti poskytovania úveru alebo brania pôžičky
c) vypracúva odborné stanoviská:
– k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
d) predkladá:
– obecnému zastupiteľstvu najmenej raz štvrťročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, fondov EÚ.
4. Pri vykonávaní činnosti uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
5. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona o sťažnostiach11. Prešetruje sťažnosti proti činnosti veliteľa požiarneho zboru obce alebo iného zamestnanca obce a štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej je obec zriaďovateľom.
6. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
8. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

§ 17
Komisie obecného zastupiteľstva

1. Komisie môžu by byť zriadené ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecným zastupiteľstvom.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami, zatupuje komisiu navonok.
4. Komisie sa schádzajú podľa potreby.

§ 18
Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
2. Obecný úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
3. Prácu obecného úradu riadi starosta.
4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 19
Obecný hasičský zbor

1. Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach zriaďuje pre potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach obecný hasičský zbor (ďalej len hasičský zbor).
2. Odbornú prípravu členov hasičského zboru zabezpečuje obec.
3. Na čele hasičského zboru je veliteľ, ktorého vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
4. Hasičský zbor je zložený z osôb, ktoré vykonávajú činnosť v tejto jednotke požiarnej ochrany dobrovoľne a sú spravidla členmi Dobrovoľného hasičského zboru.
5. Hasičský zbor:
– plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
– vykonáva záchranné prace pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
– vykonáva preventívno – výchovnú činnosť,
– podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy členov dobrovoľného hasičského zboru, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
– podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
– podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej ochrany,
– plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu obce.

Piata hlava

§ 20
Hlasovanie obyvateľov obce
(miestne referendum)

1. Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo ak ide o:
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu podľa § 13 ods. 1 písm. a), b) tohto štatútu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.
3. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obce. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
4. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

§ 21
Zhromažďovanie obyvateľov obce

1. Na prerokovanie dôležitých vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce vždy ak:
– o to požiada 30 % poslancov obecného zastupiteľstva,
– o to požiada petíciou najmenej 20 % oprávnených voličov obce.
3. Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obecného úradu, oznámením na verejných tabuliach a opakovaným vyhlásením v obecnom rozhlase.
4. Na konaní zhromaždenia sa spisuje prezenčná listina prítomných obyvateľov a základné veci, ktoré boli predmetom rokovania zhromaždenia.

Šiesta hlava

Poslanci obecného zastupiteľstva
§ 22

1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby je určený osobitnými predpismi.
2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Funkciu vykonávajú v súlade s Ústavou SR, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 23
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zložením sľubu.
2. Funkčné obdobie poslancov začína uverejnením výsledkov volieb a končí zložením sľubu novozvolených poslancov.

§ 24
Práva a povinnosti poslancov

1. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b) dotazovať sa starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce,
c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce informácie a vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
2. Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
3. Poslanec sa môže svojho mandátu kedykoľvek vzdať. Vzdanie sa mandátu musí urobiť poslanec ústne do zápisnice alebo písomne, pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu
nemožno vziať späť.
4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 25
Náhrady poslancov

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu podľa Zásad odmeňovania poslancov. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov, platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch, vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami.

Siedma hlava

Spolupráca obce
§ 26

1. Obec môže spolupracovať s ostatnými obcami, mestami a inými právnymi subjektmi.
2. Spolupráca obce môže mať podobu vnútroštátnej alebo medzinárodnej spolupráce.

§ 27
Vnútroštátna spolupráca

1. Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý alebo neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú podobu, inak je neplatná.
3. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva Sekule a zastupiteľstva obce, ktorá je účastníkom zmluvy.

§ 28
Združenie obcí

1. Obce môžu zriaďovať združenia obcí.
2. Združenie obcí je právnická osoba.
3. Združenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim orgánom.
4. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry, miestny cestovný ruch a pod.
5. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Sekuliach a zastupiteľstva obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

§ 29
Medzinárodná spolupráca

1. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
2. Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou osobitný orgán, ten môže mať len súkromnoprávnu povahu.
3. Obec zašle rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení Obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.

Ôsma hlava

Vzťahy so štátom, s inými orgánmi územnej samosprávy, s právnickými a fyzickými
osobami, s politickými stranami, hnutiami a občianskymi združeniami
§ 30

1. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
2. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami.

Deviata hlava

Symboly obce
§ 31

Obecné symboly sú:
a) erb obce Sekule,
b) vlajka obce Sekule,
c) pečať obce Sekule,
d) insígnie obce Sekule.

§ 32
Erb obce Sekule

1. Erb obce Sekule tvorí v červenom štíte tromi zlatými fazetovanými hviezdami (1,2) sprevádzané strieborné obrnené, striebornou šabľou so zlatou rukoväťou ozbrojené rameno.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Sekule tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu. Originál vyobrazenia je uložený na Obecnom úrad v Sekuliach.
3. Erb obce sa môže používať aj v čiernobielom vyobrazení.
4. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas obce. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené
v ods. 5 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:
– úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
– obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu.
5. Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení Čestného občianstva obce Sekule, Ceny obce Sekule, Ceny starostu obce Sekule,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad Sekule, v zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva a v úradnej miestnosti starostu obce,
e) na označenie katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce, ako aj pracovníkov obce,
h) na rovnošatách príslušníkov obecného hasičského zboru,
i) na označení vozidiel obce a obecného hasičského zboru,
j) na listinách obce obsahujúcich nariadenia obce, uznesenia obce alebo rozhodnutia starostu obce, alebo na listinách osvedčujúcich dôležité skutočnosti, na korešpondencii obce a v záhlaví obecných novín.
6. Erb obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.
7. Za dôstojné a správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
8. Každý je povinný odstrániť alebo strpieť na výzvu odstránenie nedôstojné, neoprávnené alebo nesprávne použité vyobrazenie erbu.

§ 33
Vlajka obce Sekule

1. Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (3/8), červenej (2/8) a bielej (3/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Sekule tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
3. Obec môže označiť vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.
4. Vlajku obce Sekule používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, štátneho, príp. medzinárodného charakteru vyvesením na budovách, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
5. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
6. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo 12.
7. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržané pravidlá:
a) vlajka sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie , obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
8. Vlajka obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.
9. Za dôstojné a správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

§ 34
Pečať obce Sekule

1. Pečať obce Sekule je okrúhla. V jej strede je zobrazený erb obce Sekule a pod erbom je nápis „OBEC SEKULE“.
2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, ako udelenie štátneho občianstva, pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
3. Pečať obce Sekule uschováva starosta obce.

§ 35
Insígnie obce Sekule

1. Insígnie obce Sekule predstavuje kovová reťaz s vyobrazením erbu obce Sekule.
2. Insígnie obce používa starosta alebo jeho zástupca alebo starostom poverený poslanec pri slávnostných príležitostiach v obci.
3. Insígnie obce uschováva starosta.

Desiata hlava

Čestné občianstvo, ceny a odmeny obce
§ 36

1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné ceny a ocenenia:
a) Čestné občianstvo obce Sekule,
b) Cenu obce Sekule,
c) Cenu starostu obce Sekule,
d) odmeny.
2. Nakoľko ide o verejné ocenenia, ktorých poctení držitelia sa zapisujú do Kroniky obce Sekule, je potrebné, aby navrhovatelia podrobne popísali činnosť osoby, alebo organizácie, ktorej ocenenie navrhujú.
3. Evidencia udelených cien sa vedie v Kronike obce Sekule, ktorá obsahuje mená a osobné údaje ocenených po ich predchádzajúcom súhlase, identifikačné údaje právnickej osoby, dátum udelenia cien ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým fyzickým, právnickým osobám udelené.

§ 37
Čestné občianstvo obce Sekule

1. Čestné občianstvo obce ako najvyššie osobné vyznamenanie udeľuje obecné zastupiteľstvo osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu a jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo obce sa udeľuje len fyzickým osobám. Ocenenie možno udeliť aj občanovi iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo obce Sekule nezakladá inštitút štátneho občianstva. V odôvodnených prípadoch možno ocenenie udeliť
fyzickej osobe i po jeho smrti – in memoriam. V takom prípade bude cena odovzdaná rodinným príslušníkom pocteného. Čestné občianstvo je možné udeliť fyzickej osobe len jedenkrát.
2. Návrhy na udelenie čestného občianstva (príloha č. 3) predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva starosta.
3. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
4. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
5. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do Kroniky alebo Pamätnej knihy obce Sekule.

§ 38
Cena obce Sekule

1. Cena obce Sekule sa udeľuje fyzickej, právnickej osobe alebo kolektívu za:
– vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej a verejne prospešnej činnosti,
– činnosti osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce a jeho propagáciu doma i v zahraničí,
– činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
2. Návrh na udelenie ceny (príloha č. 4) predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva starosta.
3. Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce.
4. O udelení ceny obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
5. Cenu obce slávnostne odovzdáva starosta obce.
6. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi po jeho smrti in memoriam. V takomto prípade bude cena odovzdaná rodinným príslušníkom pocteného.
7. O udelení ceny sa urobí záznam do Kroniky alebo Pamätnej knihy obce Sekule.

§ 39
Cena starostu obce Sekule

1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce fyzickej, právnickej osobe alebo kolektívu za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
2. Návrh na udelenie ceny (príloha č. 5) predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva starosta.
3. Cenu starostu obce tvorí finančný alebo nefinančný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.

§ 40
Odmeny

1. Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným fyzickým a právnickým osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy
a významný podiel na rozvoji obce.

Jedenásta hlava
Kronika obce, Pamätná kniha obce a obecné noviny

§ 42
Kronika obce Sekule

1. Kronika obce sa vedie v štátnom jazyku13.
2. Zápisy v kronike chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy a pod.).
3. Kronikára vymenúva, odvoláva a určuje jeho odmenu obecné zastupiteľstvo.

§ 43
Pamätná kniha obce Sekule

1. Pamätná kniha obce Sekule sa vedie v štátnom jazyku.
2. Zápisy do Pamätnej knihy obce Sekule sa vykonávajú pri významných udalostiach, návštevách obce, významných životných jubileách občanov obce Sekule, pri udelení čestného občianstva, udelení ceny obce, udelení ceny starostu obce
a iných mimoriadnych významných príležitostiach.

§ 44
Obecné noviny

1. Obec môže vydávať obecné noviny, ktorých hlavnou úlohou je prinášať obyvateľom obce informácie o činnosti orgánov samosprávy obce a o výkone verejnej správy na území obce. Obecné noviny ďalej informujú o kultúrnom, spoločenskom, politickom, záujmovom a športovom živote v obci.
2. Obecné noviny vychádzajú ako občasník podľa potreby.

Dvanásta hlava
Riešenie mimoriadnych situácií

§ 45
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva, mimoriadnej udalosti miestneho významu, v prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred
živelnými pohromami.
3. Obec v čase mimoriadnej udalosti zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárie prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
5. Formu, rozsah, spôsob a organizáciu pomoci určí starosta obce.

§ 46
Povinnosti právnických a fyzických osôb pri mimoriadnych situáciách

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Trinásta hlava
Spoločné, záverečné a zrušujúce ustanovenia

§ 47

1. Štatút obce Sekule je základnou právnou normou obce Sekule. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
2. Štatút obce Sekule, ako aj jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. Štatút obce Sekule bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Sekuliach dňa 02. augusta 2010
4. Štatút obce Sekule nadobúda účinnosť dňom 01. septembra 2010.
5. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší platnosť Štatútu obce Sekule zo dňa 04.05.2004.

V Sekuliach, dňa 02. augusta 2010

Pavla Maxianová
starostka obce

Poznámky:
1. § 2 a § 2a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
Predpisov
2. Čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č.
90/2001 Z. z.
3. Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov
4. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v majetkom obcí v znení neskorších
predpisov
5. Zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
6. Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
7. Zák.č.253/81994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
8. Zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení
neskorších predpisov
9. Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
10. Napr. § 10 zák. č. 39/1993 Z. z. o NKÚ, § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich v znení neskorších predpisov
11. Zák. č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
12. § 8 zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich
používaní v znení zmien a doplnkov
13. Zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších zmien a
doplnkov.

Prílohy:
č. 1 – erb obce
č. 2 – vlajka obce
č. 3 – návrh na udelenie čestného občianstva
č. 4 – návrh na udelenie ceny obce
č. 5 – návrh na udelenie ceny starostu
Príloha č. 1
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 2
Príloha č. 3

Štatút obce vo formáte PDF vrátane sprievodného textu a príloh