Preskočiť na obsah

Samospráva

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Sekule sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.


Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Sekule je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Sekule je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):
komisie obecného zastupiteľstva a to:

  • Komisia finančná, sociálna a správy obecného majetku
  • Komisia verejného poriadku, životného prostredia a vybavovania sťažností
  • Komisia vzdelávania, mládeže a športu
  • Kultúrna komisia
  • Komisia stavebná, bytová a územného rozvoja
  • Komisia na ochranu verejného záujmu

– obecný úrad v Sekuliach
– obecný požiarny zbor v Sekuliach

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Sekule, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.