Preskočiť na obsah

Spôsob získavania informácií

INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ (vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby)

– miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad Sekule
– čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Sekule
– spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštouINFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ A O POSTUPE POVINNEJ OSOBY PRI ICH VYBAVOVANÍ (vrátane lehôt):

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:
1/ poštou na adresu obce : Obec Sekule
908 80 Sekule č. 570

2/ osobne v podateľni obecného úradu Sekule v úradných hodinách.

Obec Sekule postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VOČI ROZHODNUTIAM OBCE.

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:
1/ poštou na adresu obce: Obec Sekule, 908 80 Sekule č. 570
2/ v podateľni obecného úradu Sekule