Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Sekule oznamuje verejnosti, že

od 29. 11. 2023 do 12. 12. 2023

je možné v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente:

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja
na roky 2021 – 2027

Do oznámenia o strategickom dokumente môže verejnosť nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v horeuvedenom termíne na adrese:

Okresný úrad Trnava

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Kollárova 8

917 02 Trnava

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. môže verejnosť doručiť písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným oznámením do 14 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu:

Okresný úrad Trnava

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Kollárova 8 917 02 Trnava

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p.  zverejňuje zámer na odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 5079/6 – ostatná plocha vo výmere 90 m2 žiadateľov Jany Hajdinovej a Filipa Frialu. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko sa jedná o priľahlý pozemok podľa skutočnej držby a užívania. Predmetný pozemok tvorí súčasť nehnuteľnosti v kat. úz. Sekule; avšak doteraz nebol majetkovo-právne usporiadaný tak, ako je oplotený.